"Geografia po niemiecku"

GEOGRAFIA PO NIEMIECKU

Berlin – Wiedeń – Vaduz – Berno”

REGULAMIN KONKURSU

  1. Cele konkursuflagi

 1. Popularyzacja wiedzy z geografii i z języka niemieckiego.
  2.Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań ww. przedmiotów.

3.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (mapa, tekst źródłowy).

4.Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.

5.Poszerzanie wiedzy o wybranych stolicach Europejskich.

6.Poszerzanie wiedzy z zakresu społeczno – gospodarczego Europy oraz zagadnień środowiska przyrodniczego.

7.Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii i języka niemieckiego.

8.Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

 

 1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas III naszego gimnazjum.

 1. Przebieg konkursu

Konkurs jest dwuetapowy i będzie polegał na:

I etap - pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresu stolic państw niemieckojęzycznych.

(część 1 w języku polskim, część 2 w języku niemieckim).

II etap – zaprojektowanie oraz prezentacja szlaku turystycznego / szlak może być wytyczony na terenie wybranej przez ucznia stolicy lub obejmować większy obszar/ (część 1 w języku polskim, część 2 w języku niemieckim).

Chęć udziału w konkursie uczniowie powinni zadeklarować u nauczyciela:

Bożeny Marchlińskiej lub Doroty Ziętek do 3 marca 2016r.

 1. Kryteria oceny

Test pisemny będzie oceniany wg opracowanego klucza odpowiedzi.

Do II etapu przechodzą uczniowie którzy otrzymali największą liczbę punktów.

I miejsce zajmuje uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów (łącznie w obu etapach).

Miejsce II i III zajmują uczniowie z następnymi kolejno najwyższymi wynikami.

 1. Nagrody

 1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje punkty do oceny z zachowania.

 2. Za zajęcie miejsca I – podwyższenie oceny o jeden stopień z przedmiotu: geografia, język niemiecki oraz nagroda rzeczowa.

 3. Za zajęcie miejsca II oraz III – podwyższenie oceny o jeden stopień z przedmiotu: geografia, język niemiecki

 1. Zakres materiału

Etap 1 – część pisemna

Geografia, j. niemiecki

 • Znajomość stolic państw niemieckojęzycznych;

 • Znajomość charakterystycznych walorów turystycznych;

 • Umiejętność wskazania państw niemieckojęzycznych na mapie Europy;

 • Charakterystyka stolic państw niemieckojęzycznych (lokalizacja, cechy charakterystyczne – środowisko przyrodnicze, ciekawostki historyczne, sztuka i kultura, zabytki, znani ludzie, infrastruktura turystyczna, kuchnia, ludność.

Termin: 5 maja 2016 r.

 Etap 2 – prezentacja trasy wycieczkowej w j. polskim i w j. niemieckim

Geografia, j. niemiecki

  • zaprojektowanie trasy wycieczki po wybranej stolicy.

  • Projekt ma zawierać zaznaczoną trasę na mapie z wytyczonymi i opisanymi przystankami. Należy podać skale mapy, przybliżony czas zwiedzania oraz krótką charakterystykę przystanków (minimum 6).

  • projekt powinien zostać wykonany w języku polskim i języku niemieckim.

Termin: 5 maja 2016 r. – pierwszy tydzień czerwca

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

I ŻYCZYMY JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW

Loga projektów