List do rodziców Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami".

List do rodziców

POSTAW NA RODZINĘ info dla rodzica

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SzP 1  SzP 2

 

GIMNAZJUM


Gim 1  Gim 2  Gim 3  Gim 4

„JAK BYĆ SOBĄ I OPRZEĆ SIĘ PRESJI INNYCH OSÓB”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„JAK BYĆ SOBĄ I OPRZEĆ SIĘ PRESJI INNYCH OSÓB”

 

1.Założenia programu

            Badania ogólnopolskie prowadzone przez CBOS i Instytut Psychiatrii Neurologii wskazują na to, że znaczny procent młodzieży sięga po napoje alkoholowe i wiek inicjacji alkoholowej nadal się obniża. Wzrastają też zagrożenia związane z sięganiem przez młodzież po narkotyki i równie niebezpieczne „dopalacze”. Szczególnie narażona na te niebezpieczeństwa jest młodzież wchodząca w okres dojrzewania, dla której bardzo ważna jest akceptacja kolegów i przynależność do grupy rówieśniczej i która ulega namowom innych, z obawy przed odrzuceniem. Często właśnie pierwsze doświadczenia ze środkami uzależniającymi wynikają z braku umiejętności odmówienie prośbom, zachętom, naciskom ze strony innych.

            Jednym z najważniejszych zadań dorosłych jest pomoc młodzieży w wytworzeniu akceptowanego obrazu samego siebie i nauczenie jej umiejętności interpersonalnych, umożliwiających odpowiednie zachowanie się w sytuacjach trudnych, także tych związanych z presją innych osób, a także zapewnienie jej psychologicznego wsparcia poza grupą rówieśniczą. Znaczącą rolę w tym obszarze mogą i powinni odgrywać rodzice i nauczyciele.

            Program zajęć został opracowany przez doświadczonych psychoterapeutów, trenerów,  pracowników Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

 

2.Cel programu

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności chroniące ich przed uległością wobec innych rówieśników.
 • Zwiększenie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i powodów dla których warto odmawiać.

 

3.Korzyści dla uczestników

 • Wzmacnianie u uczniów pozytywnego obrazu siebie
 • Zwiększenie  umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji 

              wywierania presji przez inne osoby

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych

 

4.Tematyka zajęć

 • Kim jestem – moja tożsamość

            - komórki do wynajęcia (zabawa), lista „jestem” (mini kwestionariusz)

            - omówienie

 • Moje prawa osobiste

            - lista praw (zadanie grupowe)

            - zdania „budujące” i zdania „dołujące”

 • Moje mocne strony (praca indywidualna na tle grupy)
 • Co jest moim oparciem w życiu?

            - moja osobista misja

            - wartości i priorytety (praca w grupie)

 • Zagrożenia przed jakimi stoję
 • Jak być asertywnym w sytuacji presji innych osób

            - konfrontacja opinii,

            - czteroetapowa procedura obrony przed presją i inwazją psychologiczną

            - wyrażanie konstruktywnej krytyki – ćwiczenie w scenkach

 • Ćwiczenie umiejętności odmawiania
 • Podsumowanie – ankieta ewaluacyjna

 

5.Organizacja zajęć

   Zajęcia trwają 5 godzin lekcyjnych, prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń psychologicznych, mikroedukacji, dyskusji i modelowania zachowań. Po zajęciach z młodzieżą przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, której wyniki są opracowywane i przekazywane ze sprawozdaniem końcowym do szkół. Każda klasa podzielona jest na 2 grupy.

 

6.Realizatorzy zajęć

Zajęcia z uczniami prowadzą studenci IV roku psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod superwizją trenera Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, w ramach staży studenckich. Warsztat z każdą grupą prowadzi dwóch studentów. 

Przemoc domowa

stopINFORMUJEMY, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z  bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym. m.in.:

-       Fundacja Dzieci Niczyje,

-       Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka,

- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa   Psychologicznego,

-       Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

 

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne na stronach:

 • www.ms.gov.pl w zakładce: działalność/pokrzywdzeni przestępstwem
 • www.pokrzywdzeni.gov.pl
 • www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw

Cyberprzemoc. Rodzice nic nie wiedzą

Tylko 10 proc. rodziców, których dzieci padły ofiarą cyberprzemocy, dopuszcza do siebie myśl, że ich dziecko mogło otrzymać za pośrednictwem internetu złośliwe lub przykre wiadomości. Tymczasem cyberprzemocy doświadczył co siódmy gimnazjalista.

Dziecko siedzące w domu przed ekranem komputera to dla wielu osób synonim rodzinnego szczęścia i spokoju. Nie upomina się o uwagę, nie biega, nie poobija się, nie złapie przeziębienia, rodzice mają je stale na oku. Tym bardziej nastolatek - spędzając czas w swoim pokoju przed komputerem, nie włóczy się, nie wpada w złe towarzystwo, nie pakuje się w narkotyki. Co jednak powiedzieć siedmiolatkowi, który jest jednocześnie zaskoczony, zmieszany i zaniepokojony tym, co zobaczył na stronach z ostrą pornografią? Najprawdopodobniej trafił tam przypadkowo, bo na etap swojego rozwoju psychicznego wiążący się z naturalnym zainteresowaniem seksualnością i sięganiem po "zakazany owoc" musi jeszcze trochę poczekać. Jak przekonać to dziecko, że miłość dorosłych tak nie wygląda?

Ten problem nie jest wydumany - właśnie w takich sprawach często kontaktują się z konsultantami Helpline.org.pl najmłodsi internauci. Helpline.org.pl to wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, oferujący pomoc dzieciom i młodzieży w przypadku zagrożeń związanych z mediami elektronicznymi. Skalę problemu potwierdzają wyniki badania EU Kids Online z 2010 roku, w których kontakt z treściami związanymi z seksem w internecie deklaruje 15 proc. dzieci w wieku 9-16 lat. Również 15 proc. twierdzi, że otrzymało za pośrednictwem internetu wiadomości związane z seksem.

Słodka nieświadomość

Polscy rodzice się nie boją. Albo wierzą w mądrość i rozsądek swoich dzieci, nawet tych 9-letnich, albo nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Wystarczy porównać ze średnią europejską wyobrażenia polskich rodziców o tym, z jakimi niebezpieczeństwami stykają się ich pociechy. 85 proc. polskich rodziców, których dzieci otrzymywały wiadomości związane z seksem, jest przekonana, że takie wiadomości nigdy do nich nie dotarły. Średnia w Europie to 52 proc. 70 procent rodziców, których dzieci spotkały się osobiście z kimś poznanym w internecie (do takiego spotkania przyznaje się 7 proc. polskich dzieci) jest przekonana, że ich dzieci takich kontaktów nie utrzymują. Średnia europejska to 61 proc. nieświadomych opiekunów.

Czytaj więcej: Cyberprzemoc. Rodzice nic nie wiedzą 

Loga projektów