Procedury bezpieczeństwa

 Szkoła Podstawowa Nr 1

 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.

I.Uczeń ma trudności w nauce

 1.Nauczyciel lub rodzic w przypadku zaobserwowania trudności w nauce informuje wychowawcę, przedstawia sprawę na posiedzeniu zespołu klasowego.

2.Rodzice samodzielnie lub za namową wychowawcy/ nauczyciela piszą wniosek do Rady pedagogicznej z prośbą o pozytywną opinię w sprawie skierowania dziecka na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wzór wniosku/ podania dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce druki.

3.Nauczyciel, wychowawca wypełnia wniosek jeśli wymaga tego podjęcie badań.

4.Rodzice zgłaszają się wraz z dzieckiem na badania do poradni p- p.

5.Poradnia po przeprowadzeniu badań wystawia opinię/ orzeczenie o uczniu ze wskazaniem stosowania wymagań zgodnych ze stwierdzonymi dysfunkcjami.

6.Nauczyciele zapoznają się z dostarczonymi opiniami/ orzeczeniami w sekretariacie szkoły, potwierdzając ten fakt swoim podpisem.

7.Wszyscy nauczyciele organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w ramach zespołu klasowego i stosują wymagania zgodne ze stwierdzonymi dysfunkcjami, jeżeli szkoła otrzymała odpowiednią opinię.

8.Dyrektor, pedagog, psycholog i nauczyciele udzielają pomocy uczniom, organizując dla nich zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, pomoc koleżeńska.

9.Rodzic od wychowawcy otrzymuje informacje o zalecanych i zorganizowanych formach pomocy i systematycznie jest informowany o frekwencji i efektywności realizowanych działań.

10.Pedagog szkolny prowadzi statystykę opinii. Na jej podstawie ustala się listę uczniów, którzy uzyskali możliwość dostosowania warunków egzaminów zewnętrznych( na wniosek rodziców).

 II.Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego

1.Wychowawca analizuje nieusprawiedliwione nieobecności : podlicza ( odczytuje w dzienniku elektronicznym)

2.Wychowawca zawiadamia, co jest odnotowane w dzienniku, rodziców (telefonicznie lub pisemnie) o nieobecności syna/ córki w szkole, ustala przyczynę nieobecności.

3.Jeśli nieobecności wciąż się powtarzają, wychowawca informuje na piśmie rodziców o związanych z tym konsekwencjach i karach.

4.Wychowawca jest zobowiązany do poinformowania pedagoga szkolnego, jeśli nieobecność ucznia przekracza 50% w ciągu miesiąca, a dyrekcję jeśli sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu.

5.Wychowawca wspólnie z pedagogiem/ psychologiem przeprowadzają rozmowę z rodzicem.

6.W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązania problemu na terenie szkoły – pedagog/ psycholog przygotowują pismo informujące do sądu rodzinnego.

Wychowawca klasy powinien dopilnować, aby kopie zawiadomień i upomnień znalazły się w dokumentacji klasy.

III.Uczeń uczestniczy w bójce, przemoc fizyczna, psychiczna( włączając cyberprzemoc)

 1.Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował bójkę lub który został poinformowany o bójce, przemocy fizycznej lub psychicznej - reaguje na nią i powiadamia o niej pedagoga, pielęgniarkę szkolną, sekretariat, dyrekcję.

2.W razie potrzeby pielęgniarka lub inna osoba udziela pierwszej pomocy ofiarom bójki.

3.W przypadku zagrożenia życia- stan nieprzytomny – pielęgniarka, pedagog, nauczyciel lub dyrektor wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców i powiadamia rodziców.

4.Opiekę nad uczniem podczas udzielenia pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

5.Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.

6.Pedagog, psycholog powiadamiają o bójce, przemocy fizycznej lub psychicznej wychowawcę klas oraz rodziców ofiary i agresora.

7.Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z ofiarą i sprawcą, z rodzicami obu stron, udzielając informacji o dalszych możliwych działaniach i konsekwencjach. Z rozmów sporządzają notatkę.

8.Wychowawca udziela agresorowi kary zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku wszczynania kolejnych bójek lub innych przejawów przemocy przez agresora – szkoła kieruje sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy.

 IV.Uczeń jest podejrzany o kradzież

 1.Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa lub którego poinformowano, że uczeń dopuścił się kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

2.Nauczyciel, wychowawca, pedagog/ psycholog lub dyrektor poinformowani o kradzieży, w obecności innej osoby- pedagoga/ psychologa, wychowawcy lub dyrektora szkoły żąda aby uczeń przekazał mu skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby, plecaka oraz kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.

3.Wychowawca klasy, pedagog, psycholog lub dyrektor powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły.

4.Jeśli uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, nauczyciele próbują ustalić, komu uczeń skradł rzecz i z tych ustaleń sporządzają notatkę, a przedmiot oddają poszkodowanemu.

5.W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmówi przekazania skradzionej rzeczy- pedagog/ dyrektor wzywają policję, która przejmuje dalsze postepowanie w tej sprawie.

6.Uczeń szkoły podstawowej uzyskuje punkty ujemne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

7.Uczeń uzyskuje negatywną uwagę wpisaną do dziennika lekcyjnego klasy.

 V.Uczeń zgłasza złe samopoczucie

 1.Nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, który zauważy lub zostanie mu przekazana przez ucznia lub jego kolegów informacja o złym stanie zdrowia ucznia jest zobowiązany powiadomić pielęgniarkę szkolną.

2.Jeśli stan zdrowia ucznia pozwala mu przejść do gabinetu pielęgniarki nauczyciel kieruje ucznia do pielęgniarki pod opieką drugiej osoby( nauczyciela, pracownika administracji lub obsługi, w przypadku braku takiej możliwości pod opieką innego ucznia).

3.Jeśli stan zdrowia uniemożliwia przejście ucznia do gabinetu, nauczyciel wzywa do klasy pielęgniarkę wysyłając ucznia z informacją o potrzebie pomocy.

4.Pielęgniarka przeprowadza wstępną diagnozę, powiadamia rodziców i dyrekcję o stanie zdrowia ucznia, w nagłych przypadkach wzywa pogotowie.

5.W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej działania z punktów 1- 4 kieruje się do sekretariatu bądź pedagoga/ psychologa szkolnego. Osoby, do których trafia chory uczeń powiadamiają jego rodziców.

6.Podczas oczekiwania na rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela lub pracownika obsługi.

7.Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania chorego dziecka ze szkoły lub upoważnia do tego inną osobę.

8.W nagłych wypadkach dyrektor może wezwać karetkę.

 

VI.Uczeń ma myśli samobójcze

 1.Jeśli wychowawca zostanie poinformowany przez ucznia( uczniów, personel szkolny, nauczycieli, rodziców) o myślach samobójczych powinien natychmiast powiadomić pedagoga, psychologa szkolnego, dyrektora szkoły.

Nauczyciel ma obowiązek poinformować wychowawcę i pedagoga szkolnego o podejrzeniach dotyczących myśli samobójczych/ próbach samobójczych (podejmuje tematy w rozmowach, wypowiedziach pisemnych o śmierci, o bezsensie życia, reprezentuje zachowania świadczące o wycofaniu, przeżywanym smutku, przestaje być aktywny bądź też nastąpiła bardzo wyraźna zmiana zachowania – ze spokojnego na wyraźnie pobudzonego).

2.W rozmowie z uczniem wychowawca, pedagog, psycholog musi podjąć próbę ustalenia co jest przyczyną tego stanu(środowisko szkolne, kłopoty rodzinne itp.)- zadawać pytania bezpośrednie, nie obawiać się pytać wprost.

3.Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny powinien powiadomić rodziców o swoich spostrzeżeniach, niepokojących informacjach. Nie pozostawiać ucznia samego, jeżeli uważa się, że zagrożenie samobójstwem ma charakter bezpośredni. Zapewnić ucznia, że coś z tym można zrobić.

4.Pedagog, psycholog powinien podać rodzicom adresy, numery telefonów instytucji, specjalistów (psycholog, psychiatra, neurolog, itd.) i prosić o wnikliwy dozór nad dzieckiem.

5.Uczeń na terenie szkoły musi być szczególnie obserwowany przez pedagoga, psychologa, nauczycieli podczas lekcji, a także przerw międzylekcyjnych. W takich sytuacjach należy ucznia wspierać, zaoferować mu dodatkową pomoc, obniżyć wymagania edukacyjne na miarę możliwości ucznia.

6.Postępy ucznia należy śledzić uważnie, albowiem wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawało się, że wszystko jest w porządku.

7.W wyjątkowej sytuacji, kiedy jesteśmy przeświadczeni o realnym zagrożeniu życia a rodzic nie podejmuje zalecanych działań( w ciągu 24 h), w tej sytuacji mamy obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować Sąd Rodzinny i Nieletnich.

VII. Uczeń korzysta z telefonu komórkowego, urządzeń telekomunikacyjnych bez zezwolenia nauczyciela

1.Uczeń nie może używać telefonu komórkowego/urządzenia telekomunikacyjnego podczas pobytu w szkole bez zezwolenia nauczyciela.

2.W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych na przerwie nauczyciel zwraca się do ucznia z przypomnieniem, żeby telefon/urządzenie wyłączył i schował.

3.W przypadku używania przez ucznia telefonu i innych urządzeń na lekcji uczeń uzyskuje 10 pkt. ujemnych, nauczyciel upomina i nakazuje telefon/urządzenie wyłączyć i schować.

4.Jeśli uczeń nie wypełni wezwania nauczyciela do wyłączenia i schowania telefonu/ urządzenia ma obowiązek oddać w/w nauczycielowi, który przekazuje je do depozytu w sekretariacie.

5.Uczeń, któremu odebrano telefon/urządzenie do depozytu otrzymuje 30 pkt. ujemnych.

6.Uczeń, który nie odda telefonu/urządzenia nauczycielowi otrzymuje naganę wychowawcy klasy z wpisem do dziennika.

7.O zdarzeniach zapisanych w pkt. 2-6 wychowawca klasy powinien poinformować rodzica ucznia.

8.Zatrzymany w depozycie telefon/ urządzenie może odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun.

9.Nauczyciel również nie powinien korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.

VIII.Uczeń nie reaguje na zwracaną uwagę, uniemożliwia prowadzenie lekcji, stwarza zagrożenie dla siebie lub innych

1.Nauczyciel wysyła innego ucznia do pedagoga, psychologa szkolnego z prośbą o interwencję.

2.Pedagog, psycholog przychodzi po ucznia i przeprowadza rozmowę wyjaśniającą.

3.W przypadku gdy pedagog/ psycholog nie może interweniować informowany jest dyrektor, wicedyrektor.

4.Konieczne jest, aby nauczyciel w tym samym dniu skontaktował się z osobą, która podjęła interwencję w celu ustalenia podjętych działań. Wspólnie nauczyciel, wychowawca, pedagog decydują o dalszych konsekwencjach.

5.Osoba, która podjęła interwencję informuje wychowawcę, a ten kontaktuje się z rodzicami ucznia.

 IX.Uczeń wychodzi w trakcie lekcji

 1.W wyjątkowych sytuacjach, gdy wskazane jest, by uczeń natychmiast odbył rozmowę z psychologiem/pedagogiem, może on opuścić klasę za zgodą nauczyciela i w asyście wskazanego przez nauczyciela kolegi z klasy. Kolega po powrocie zaświadcza( pisemne potwierdzenie), że dany uczeń dotarł w/w miejsce.

2.W momencie, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie uwag(tj. – 20pkt. za ucieczkę z lekcji). Na przerwie nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcy ucznia bądź pedagoga/psychologa

3.Wychowawca lub pedagog/psycholog odbywa rozmowę z uczniem i informuje o incydencie rodzica.

4.Jeżeli z tych rozmów, zachowania ucznia wynika, że będzie próbował opuścić szkołę, należy powiadomić także ochronę szkoły/ szatnię (wewnętrzny numer telefonu 44) o prawdopodobieństwie próby opuszczenia szkoły przez ucznia.

5.W przypadku kiedy uczeń nie chce wrócić na kolejne lekcje, mimo wyraźnych zaleceń, a nikt z pracowników dydaktycznych nie może się nim zająć, powiadamiamy rodzica, aby niezwłocznie odebrał swoje dziecko ze szkoły.

 X.Uczeń złapany na paleniu papierosów lub podejrzany o palenie

 1.Uczeń złapany lub wobec, którego istnieje uzasadnione podejrzenie dot. palenia papierosów na terenie szkoły lub w trakcie przez nią organizowanych( wycieczki, zawody, konkursy, itp.) otrzymuje – 30 punktów, a wychowawca przekazuje tę informację rodzicowi. Nauczyciel, który przyłapał ucznia osobiście wpisuje punkty i niezwłocznie informuje wychowawcę. Zatrzymuje także w depozycie szkoły papierosy, także elektroniczne, zapalniczki i itp.

2.Gdy uczeń po raz drugi dopuści się palenia na terenie szkoły lub w trakcie zajęć przez nią organizowanych rodzice są wzywani do szkoły przez wychowawcę i odbywa się rozmowa z udziałem pedagoga, wychowawcy, rodziców i ucznia. Rodzice i uczeń są informowani o konsekwencjach( tj. nagana wychowawcy wpisana do dziennika) oraz o tym, że w przypadku powtórnego incydentu szkoła jest zobligowana do poinformowania instytucji zewnętrznych o przejawie demoralizacji, a rodzic podpisuje zaświadczenie o przewidywanych konsekwencjach

3.Jeśli przedsięwzięte środki nie odnoszą efektów i uczeń narusza w/w zakaz ocena zachowania jest obniżona do nagannej, a szkoła kieruje kolejne kroki prawne.

  XI.Uczeń ulega wypadkowi

 1.Nauczyciel, inny pracownik szkoły, każda osoba, która jest świadkiem wypadku jest zobowiązana do udzielenia pomocy w miarę swoich możliwości.

2.Każda osoba, która jest świadkiem wypadku jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia pielęgniarki, sekretariatu lub pedagoga/ psychologa o wypadku.

3. Jeśli stan zdrowia ucznia pozwala mu przejść do gabinetu pielęgniarki nauczyciel kieruje ucznia do pielęgniarki pod opieką drugiej osoby( nauczyciela, pracownika administracji lub obsługi, w przypadku braku takiej możliwości pod opieką innego ucznia).

4.Jeśli stan zdrowia uniemożliwia przejście ucznia do gabinetu, nauczyciel wzywa do klasy pielęgniarkę wysyłając ucznia z informacją o potrzebie pomocy.

5.Pielęgniarka przeprowadza wstępną diagnozę, powiadamia rodziców i dyrekcję o stanie zdrowia ucznia, w nagłych przypadkach wzywa pogotowie.

6.W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej działania z punktów 3- 4 kieruje się do sekretariatu bądź pedagoga/ psychologa szkolnego. Osoby, do których trafia chory uczeń powiadamiają jego rodziców.

7.Podczas oczekiwania na rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela lub pracownika obsługi.

8.Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania chorego dziecka ze szkoły lub upoważnia do tego inną osobę.

9.W nagłych wypadkach dyrektor może wezwać karetkę.

10.Po wypadku w szkole sporządza się protokół powypadkowy. Nauczyciel, inny pracownik szkoły udziela wyjaśnień p. B. Marszał, która sporządza protokół w 2 egzemplarzach, podpisywanych przez rodziców ucznia poszkodowanego. Rodzic może zgłosić zastrzeżenia do protokołu w formie pisemnej. Jeden egzemplarz pozostaje u rodziców ucznia, drugi w dokumentacji szkoły.

 XII.Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

 1.Wychowawca na początku roku szkolnego przekazuje informacje o możliwościach uzyskania stypendium socjalnego i innych form pomocy.

2.Wychowawca na podstawie swoich obserwacji, rozmów z uczniem i rodzicami analizuje sytuację ucznia i zgłasza do pedagoga potrzebę pomocy.

3.Pedagog szkolny na podstawie przeprowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet analizuję sytuację ucznia. W porozumieniu z OPS pomaga rodzicom w uzyskaniu pomocy.

4.Potrzebujące dziecko korzysta m.in. z bezpłatnych obiadów, możliwości wypożyczenia podręczników ze szkolnej bibliotek.

5.O udzieleniu możliwych form pomocy uczniowi decyduje pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.

6.Z inicjatywą pomocy wystąpić może także Rada Rodziców.

XIII.Uczeń jest pod wpływem środków odurzających

 1.Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował zachowania ucznia, mogące wskazywać na użycie środków odurzających natychmiast reaguje na takie zachowanie i odizolowuje go od reszty klasy, pozostawiając go pod opieką innego pracownika szkoły oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga oraz pielęgniarkę szkolną.

2.Pielęgniarka szkolna, przeszkolony pracownik szkoły udziela pierwszej pomocy.

3.W przypadku zagrożenia życia – dyrektor, pielęgniarka, pedagog wzywa karetkę pogotowia, nawet bez zgody rodziców. Podczas udzielania pomocy medycznej opiekę nad uczniem sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację.

4.Pedagog szkolny powiadamia rodziców oraz wychowawcę o podejrzanym zachowaniu ucznia, wskazującym na użycie przez ucznia środków odurzających.

5.Pedagog, psycholog i wychowawca klasy podejmują rozmowę z rodzicami ucznia na temat podejrzenia o użycie przez ucznia środków odurzających i zobowiązuje go do odebrania dziecka ze szkoły. Fakt ten odnotowują w swojej dokumentacji.

6.Rodzice decydują o dalszym leczeniu swojego dziecka. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

7.W przypadku, gdy rodzice ucznia podejrzewanego o bycie pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków odmówią przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, sieje zgorszenie albo zagraża zdrowiu czy życiu innych, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia właściwy dla szkoły komisariat policji. Funkcjonariusze policji przejmują sprawę.

8.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających pedagog szkolny, dyrektor ma obowiązek poinformowania o tym właściwych instytucji.

9.Za naruszenia statutu szkoły uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z jego zapisami.

 XIV.Uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 1.Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa bądź wychowawcę klasy.

2.Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np.. wychowawcy, żąda, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość plecaka, torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.

3.Wychowawca lub pedagog szkolny powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły.

4. Jeżeli uczeń wyda podejrzaną substancję dobrowolnie, pedagog/ psycholog szkolny we współpracy z pracownikiem, który zaobserwował zdarzenie lub wychowawcą klasy, próbują ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję i z ustaleń tych sporządza notatkę. A wydana przez ucznia substancja odpowiednio zabezpieczona zostaje przekazana policji.

5.W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówił przekazania podejrzanej substancji pedagog lub dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty ucznia.

6.Jeśli policja znajdzie u ucznia podejrzaną substancję – zabezpiecza ją, zabiera oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie.

XV. Uczeń posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia np. nóż

 1.Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne narzędzie natychmiast reaguje i nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu i przekazuje go do depozytu w sekretariacie.

2.Powiadamia o tym dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa bądź wychowawcę klasy.

3.Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego przedmiotu, pracownik zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom i informuje pedagoga/ psychologa bądź dyrektora szkoły.

4.W/ wymienione osoby podejmują próbę przekonania ucznia do oddania niebezpiecznego narzędzia.

5.Wezwanie rodzica przez wychowawcę bądź pedagoga do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.

6.Jeśli uczeń nadal stawia opór- wezwać policję, od której zależą dalsze losy sprawcy.

DRUKI wniosków

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z DRUGIEGO JĘZYKA /pobierz/


WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO /pobierz/


WNIOSEK O ZWOLNIENIE CZĘŚCIOWE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO /pobierz/

Statut szkoły 2017

http://www.einfach-barrierefrei.net/images/documente_word.jpg  Przepisy dotyczące Gimnazjum

Wypis ze statutu Gimnazjum

Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum

§ 6

  1. Cele i zadania gimnazjum są następujące:

1)       wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu, rodzinnym, społecznym i zawodowym;

2)       wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;

3)       kształtowanie tolerancji;

4)       eliminowanie agresji;

5)       nauczanie pracy nad sobą;

6)       kształtowanie umiejętności interpersonalnych;

7)       kształtowanie otwartości na potrzeby innych;

8)       wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;

9)       promowanie zdrowego stylu życia;

10)    wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę;

11)    kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

Czytaj więcej: Wypis ze statutu Gimnazjum

Loga projektów