Wypis ze statutu Gimnazjum

Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum

§ 6

 1. Cele i zadania gimnazjum są następujące:

1)       wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu, rodzinnym, społecznym i zawodowym;

2)       wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;

3)       kształtowanie tolerancji;

4)       eliminowanie agresji;

5)       nauczanie pracy nad sobą;

6)       kształtowanie umiejętności interpersonalnych;

7)       kształtowanie otwartości na potrzeby innych;

8)       wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;

9)       promowanie zdrowego stylu życia;

10)    wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę;

11)    kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

 

 

Zadania wychowawcze szkoły

 

§ 8

 1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia .
 2. Uczeń gimnazjum bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych:

1)       ślubowanie uczniów klas I;

2)       apele, akademie z okazji świąt szkolnych, państwowych i regionalnych;

3)       uroczyste wręczenie świadectw.

 1. W szkole przestrzegane są zasady tolerancji religijnej, światopoglądowej oraz eliminowane postawy agresywne, szowinistyczne i nacjonalistyczne.
 2. W szkole promuje się aktywność społeczną, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, pracę na zasadach wolontariatu itp. poprzez: współodpowiedzialność Samorządu Uczniowskiego za estetykę otoczenia, włączenie SU do organizowania wszelkich imprez szkolnych i klasowych, uwzględnienie w ocenie zachowania postaw prospołecznych i pracy na zasadach wolontariatu poza szkołą.
 3. Umożliwia się uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez:

1)       organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na wystawy;

2)       udział w imprezach kulturalnych o walorach  wychowawczych;

3)       wspieranie inicjatyw uczniów w przygotowywaniu programów kulturalnych dla szkoły i środowiska.

 1. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. W szkole przestrzega się wychowawczego aspektu oceniania poprzez:

1)       przestrzeganie ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego;

2)       uwzględnienie wkładu pracy, możliwości intelektualnych ucznia oraz jego rozwoju intelektualnego i osobowego;

3)     pojmowanie oceny jako czynnika motywującego i dopingującego a nie destrukcyjnego.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:

1)       indywidualne doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu realizowane przez pedagoga szkolnego;

2)       zajęcia warsztatowe z klasami lub grupami osób zainteresowanych dotyczące podstaw komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji (realizowane przez nauczyciela mającego przygotowanie do prowadzenia takich zajęć);

3)       korzystanie z oferty warsztatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie doradztwa dotyczącego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej;

4)       organizowanie spotkań z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, a także z przedstawicielami innych zakładów i instytucji;

5)       gromadzenie przez bibliotekę szkolną informatorów i materiałów promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych oraz udostępnianie ich zainteresowanym;

6)       realizację, w ramach godzin wychowawczych, tematyki doradztwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału.

Zadania opiekuńcze gimnazjum

§ 9

 1. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz pozalekcyjnych zapewnia się opiekę poprzez:

1)       opracowanie stałego planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem, w miarę możliwości szkoły, zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa;

2)       zapewnienie opieki uczniom przez bibliotekarza, wychowawcę świetlicy lub szkolnego pedagoga. W przypadku nieobecności nauczyciela wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania uczniów o obowiązku zgłoszenia się do czytelni lub świetlicy, uczniowie mają obowiązek zapoznać się ze zmianami planu na tablicy informacyjnej;

3)       organizowanie zajęć, w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, pod opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela;

4)       zobowiązanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych do indywidualnego traktowania ucznia z zaburzeniami słuchu, wzroku i narządów ruchu;

5)       zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury nauczycieli pełnione w oparciu o harmonogram dyżurów;

6)       zakaz (w trosce o bezpieczeństwo) samowolnego opuszczania terenu szkoły;

7)       W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje a zwolnić uczniów z ostatnich.

 1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów.
 2. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub Wicedyrektora zespołu o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć.
 3. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów ponosi kierownik wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określają odrębne przepisy.
 4. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się uczniom opiekę, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani do:

1)       przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć;

2)       systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;

3)       samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrekcji gimnazjum;

4)       kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia;

5)       wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.

 1. Szkoła zapewnienia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej.
 2. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych zapewnia się, w miarę możliwości, pomoc materialną zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy socjalnej.
 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki:

1)       organizację i działania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi;

2)       pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn określoną w zadaniach dydaktycznych szkoły;

3)       opiekę wychowawczą określoną w niniejszym statucie;

4)       pomoc materialną w miarę posiadanych środków;

5)       pomoc psychologiczną udzielaną przez pedagoga na terenie szkoły w formie porad, konsultacji indywidualnych, rodzinnych;

6)       pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć pomoc i wsparcie uczniom (Stowarzyszenie „Stop przemocy w rodzinie”, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, GOPS, Stowarzyszenie OPTA, sąd rodzinny dla nieletnich).

 1. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej odbywa się przez:

1)       rozmowy z pedagogiem;

2)       udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków);

3)       uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków);

4)       podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku zespołu decyduje woźny lub ochroniarz mający prawo zatrzymania wszystkich osób.
 2. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej.
 3. Uczniowie mają możliwość spożywania za odpłatnością posiłku w  stołówce szkolnej. Uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej posiłki te są refundowane przez GOPS, sponsorów i inne instytucje wspierające szkołę.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 10

 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców i szkoły jest wychowawca klasy.
 3. Nauczyciele udzielają rodzicom informacji na temat uczniów na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
 4. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych (udział w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych: np. wycieczki, biwaki, dyskoteki, imprezy klasowe itp.).
 5. Szkoła proponuje rodzicom wykorzystanie w pracy z młodzieżą ich doświadczenia zawodowego w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 6. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

Rodzice mają prawo:

1)         opiniować program wychowawczy szkoły;

2)         opiniować program profilaktyki;

3)         znać: Statut Szkoły w tym szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego;

4)         występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo w formie pisemnej nie wyrazić zgody na udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 2. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ich dziecka.
 3. Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci.
 4. Spotkania z rodzicami odbywają się systematycznie wg harmonogramu przedstawionego na początku roku szkolnego (spotkania z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami zajęć edukacyjnych).

Rozdział V

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Sporządzony na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 24

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 1. W roku szkolnym osiągnięcia ucznia sprawdzane są  poprzez:

1)      prace klasowe;

2)      sprawdziany;

3)      kartkówki;

4)      prace domowe;

5)      wypowiedzi ustne;

6)      obserwacje aktywności na zajęciach;

7)      udział i zaangażowanie w debatach, konkursach;

8)      praca projektowa;

9)      testy kompetencyjne.

 1. Nauczyciel określa najdogodniejsze sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 2. Szczegółowe zasady sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych:

1) praca klasowa:

a)       obejmuje większą partię zrealizowanego materiału;

b)       jest zapowiedziana przynajmniej tydzień wcześniej. Termin odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym;

c)       nauczyciel nie może zrobić następnej pracy, jeżeli poprzednia nie została oddana i omówiona;

d)       powinna być oddana w ciągu dwóch tygodni/ wyjątek choroba nauczyciela/;

e)       w ciągu dnia powinna się odbywać tylko jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia, dwie /w liczbę te nie wliczane są poprawy i zaliczenia zaległych prac klasowych/;

f)       powinny zawierać punktację;

g)       trwa całą godzinę lekcyjną.

2) Sprawdzian:

a)       obejmuje większą partię zrealizowanego materiału;

b)       jest zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej;

c)       powinien być oddany w ciągu dwóch tygodni/wyjątek choroba nauczyciela/;

d)       powinien zawierać punktację;

e)       trwa 20- 30 minut;

f)       w ciągu tygodnia może odbyć się maksymalnie 4 dłuższe formy kontroli wiedzy i umiejętności (w tym 2 prace klasowe).

3) Kartkówka:

a)       może zostać przeprowadzona bez uprzedzenia;

b)       obejmuje wiadomości i umiejętności 1 - 3 tematów, maksymalnie obejmuje materiał z 5 lekcji lub sprawdza
jakość wykonanej pracy domowej;

c)       trwa od 5 do 15 minut;

d)       powinna zawierać punktację.

4) praca domowa:

a)       powinna utrwalać zdobytą wiedzę;

b)       powinna zachęcać ucznia do rozszerzania wiadomości;

c)       powinna uczyć umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.

5) wypowiedzi ustne:

a)       bieżącej tematyki z zakresu trzech ostatnich lekcji;

b)       powtórzeniowe - wcześniej zapowiedziane /zapisane w dzienniku lekcyjnym/.

6) aktywność:

a)       wg zasad ustalonych przez nauczyciela;

7) inne wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

7a) praca projektowa:

a)        zasady realizacji i oceny projektu edukacyjnego zapisane w § 24 ust. 6- 13

 1. Uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu badawczego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego:

a) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia;

b) Nauczanie indywidualne;

c) Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą;

d) Indywidualny program lub tok nauki;

e)  Inne przypadki (np. zmiana szkoły).

 1. W przypadku, o których mowa w ust. 8 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu edukacyjnego jest corocznie opracowywany i zamieszczany w kalendarzu roku szkolnego.
 3. Harmonogram obejmuje:

1)     tworzenie szkolnej bazy tematów projektów edukacyjnych;

2)     zasady i terminy tworzenie zespołów projektowych;

3)     sposoby informowania rodziców;

4)     terminy realizacji i prezentacji projektów edukacyjnych.

§ 25

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania wiedzy, wychowawca o kryteriach ocen  zachowania. Nauczyciele i wychowawcy przekazują informację ustnie, a następnie przedstawiają do wglądu zainteresowanym stronom na ich życzenie.
 2. Wychowawcy zapoznają rodziców z programem wychowawczym i WZO na pierwszym zebraniu.

§ 27

Ocenianie bieżące - zasady

1)       Oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, które nauczyciel jest zobowiązany przeliczyć na punkty z pracy pisemnej na ocenę wg  skali %, wystawiane są w postaci stopni w skali od 1 - do 6 według następujących zasad:

 

celujący

powyżej 100%

bardzo dobry

90 – 100%

dobry

71 – 89%

dostateczny

50 – 70%

dopuszczający

31 – 49%

niedostateczny

0 – 30%

2)       Stopnie bieżące mogą zostać opatrzone znakami ,,+” lub ,,-”.

3)       Niektóre formy pracy mogą być oceniane za pomocą znaków graficznych, a następnie przeliczane na oceny wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

4)       Uczeń nieobecny na pracy klasowej zalicza ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły.

5)       Nauczyciel ustalając termin zaliczenia sprawdzianu  powinien wziąć pod uwagę, jak długo uczeń był nieobecny w szkole i czy zalicza zaległe prace z innych przedmiotów.

6)       Uczeń ma prawo raz w semestrze w terminie uzgodnionym z nauczycielem poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną.

7)       Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych jest zobowiązany uzupełnić zaległości.

8)       Praca klasowa nie powinna być przekładana.

9)       Jeżeli termin pracy został przesunięty na prośbę uczniów co spowodowało spiętrzenie prac pisemnych w tygodniu, punkt o „nie więcej jak dwie prace w tygodniu” traci moc.

§ 29

Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w pierwszym półroczu z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.
 2. Śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w terminie ustalonym w kalendarzu roku szkolnego szkoły nie później jednak niż tydzień przed ostatnim dniem semestru.
 3. W cyklu kształcenia oceny ustala się wg następującej skali ocen:

1) CELUJĄCY / 6 / oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela;

2) BARDZO DOBRY / 5 / oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;

3) DOBRY / 4 / oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne ale nie przewiduje się kłopotów w dalszym  kształceniu;

4) DOSTATECZNY / 3 / oznacza, że uczeń spełnił jedynie wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu;

5) DOPUSZCZAJĄCY / 2 / oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i może poważnie utrudnić dalsze kształcenie;

6) NIEDOSTATECZNY / 1 / oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację  kształcenia w klasie programowo wyższej.

 1. Oceny zachowania:

wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele z poszczególnych przedmiotów.
 2. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy uwzględniając zasady programu wychowawczego szkoły / wspomagającą skalę punktową, kryteria ocen zachowania / oraz opinię na temat oceny zachowania nauczycieli, klasy i samoocenę ucznia.
 3. Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanych dla niego ocenach z przedmiotu i ocenie zachowania na koniec roku szkolnego /półrocza / zgodnie z terminem wynikającym z kalendarza roku szkolnego.

1)      Informacja o przewidywanych ocenach przekazywana jest rodzicom (opiekunom prawnym ) na zebraniu i poświadczona podpisem w dzienniku lekcyjnym. Absencja rodzica na zebraniu nie wstrzymuje procedury wystawienia ocen;

2)      W przypadku karygodnego naruszenia przez ucznia  zasad zawartych w statucie rada pedagogiczna może dokonać reasumpcji uchwały do obniżenia oceny zachowania.

 1. Rodzice ucznia mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli ocena z zajęć edukacyjnych została wystawiona z naruszeniem zasad WZO. Zastrzeżenia mogą być składane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 2. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ocena śródroczna lub końcoworoczna jest efektem systematycznej pracy ucznia i nie przewiduje się zaliczeń bezpośrednio przed klasyfikacją jeżeli nie wystąpiły sytuacje losowe uniemożliwiające systematyczność.
 4. Nauczyciel plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych ustalając ocenę śródroczną lub roczną uwzględnia możliwości i wysiłek ucznia.

§ 31

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych  i tryb przeprowadzania

 1. Termin ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. Egzamin przeprowadza się nie później niż dzień przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.
 2. Dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)       dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący;

2)       nauczyciel uczący danego przedmiotu – egzaminator;

3)       nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - członek komisji.

 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1)       skład komisji;

2)       termin egzaminu;

3)       pytania egzaminacyjne;

4)       wynik egzaminu;

5)       ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Do protokołu dołącza się pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

§ 32

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Termin, przypadający na ostatni tydzień ferii letnich, wyznacza Dyrektor gimnazjum.
 3. W przypadku egzaminu poprawkowego, nauczyciel danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach komisji. Dyrektor może powołać do pracy w tej komisji innego nauczyciela tego przedmiotu.
 4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Z egzaminu sporządza się protokół, który zawiera pisemną pracę ucznia i krótki opis części ustnej.

§ 33

Warunki otrzymania promocji

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych.

1)       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia warunkowo z przedmiotu, który będzie kontynuowany w klasie programowo wyższej, jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu.
 2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymuje uczeń ze średnią 4,75 lub wyższą oraz bardzo dobrą i wyższą oceną zachowania.
 4. Nagrodę za dobre wyniki w nauce otrzymuje uczeń ze średnią 4,3 i wyższą oraz dobrą lub wyższą oceną zachowania.
 5. Uczniowie otrzymują też nagrody za wzorową frekwencję (opuszczony i usprawiedliwiony jeden dzień) w danym roku szkolnym (książka lub dyplom).
 6. Nagrody otrzymują uczniowie laureaci konkursów szkolnych, zawodów sportowych oraz uczniowie szczególnie zaangażowani w życie szkoły (rodzaj nagrody ustala Rada Pedagogiczna w ramach posiadanych środków).

§ 35

Warunki uzyskania wyższej oceny z zajęć dydaktycznych i ocen  zachowania

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej oceny z zajęć edukacyjnych od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej z zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem nauczania na dany rok w danej klasie:

1)       jeżeli startuje w konkursach przedmiotowych i przechodzi do następnego etapu bierze udział w zajęciach rozszerzających jego wiedzę na terenie szkoły i poza nią, (dzieli się tą wiedzą z innymi uczniami na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych);

2)       bierze udział w projektach realizowanych przez szkołę, gminę lub ośrodki dydaktyczne, kulturalne;

3)       reprezentuje szkołę na zawodach sportowych;

4)       pracuje na rzecz innych (wolontariat, pomoc wzajemna oraz  zapisy zawarte w skali oceny zachowania).

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana w wyniku egzaminu sprawdzającego na daną ocenę.
 2. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

1)       za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela w terminie wynikającym z organizacji roku szkolnego, zgodnie z trybem ustalonym w Statucie Szkoły;

2)       uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa;

3)       uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą;

4)       warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a)        frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%;

b)        nieobecności są usprawiedliwione;

c)        przystąpienie do wszystkich przewidzianych form sprawdzianów i prac klasowych;

d)        skorzystanie z oferowanych form poprawy, w tym konsultacji, z. wyrównawczych, rewalidacyjnych;

5)       Rodzice, prawni opiekunowie ucznia, pełnoletni uczniowie w formie pisemnej wnioskują do dyrektora szkoły w terminie przewidzianym kalendarzem pracy szkoły od daty zebrania, na którym przekazana została informacja o przewidywanych ocenach. W podaniu podają ocenę o jaką się będzie ubiegał uczeń;

6)       Wychowawca klasy sprawdza spełnienie warunków z ust. 3 pkt 4;

7)       W przypadku niespełnienia któregokolwiek punktu prośba zostaje odrzucona;

8)       Gdy warunki są sprawdzone Dyrektor szkoły powołuje komisję złożoną z: dyrektora szkoły jako przewodniczącego komisji, nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne jako egzaminatora, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członka komisji - do przeprowadzenia egzaminu;

9)       Nauczyciel formułuje zadania zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na daną ocenę;

10)    Poprawa oceny następuje wówczas gdy uczeń w wyniku egzaminu sprawdzającego udzielił 80% prawidłowych odpowiedzi;

11)    Termin egzaminu sprawdzającego ustala się, nie później jak w ciągu siedmiu dni od posiedzenia rady klasyfikacyjnej;

12)    Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej w dniu wyznaczonym przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej;

13)    Pytania ustala egzaminator zgodnie z kryteriami oceniania na daną ocenę;

14)    Z egzaminu sporządza się protokół z załączoną pracą pisemną ucznia;

15)    Wynik egzaminu sprawdzającego ustalony przez komisję jest ostateczny (w przypadku oceny niedostatecznej uczeń może ją poprawić podczas egzaminu poprawkowego).

 1. Warunkiem ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana jest zgoda wychowawcy klasy po konsultacjach z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem szkolnym na uzyskanie dodatkowych punktów dodatnich, jeżeli do uzyskania brakującego progu na daną ocenę brakuje 20 punktów.
 2. Wychowawca decyduje o sposobie uzyskania brakujących punktów.

§ 36

Odwołanie od oceny zachowania

 1. Przewiduje się odwołanie od oceny zachowania w przypadku uchybień w wystawieniu oceny przez wychowawcę.
 2. Odwołanie w formie pisemnej z uzasadnieniem składa uczeń lub jego opiekunowie.
 3. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy.
 4. Jeżeli nastąpiły uchybienia w wystawieniu oceny zachowania komisja podejmuje decyzję o ponownym wystawieniu oceny, zgodnie ze Statutem Szkoły, jeżeli uchybień nie zanotowano ocena pozostaje ta sama.

§ 37

Ustalanie oceny zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom;

8)       prawidłowo wypełnia i wywiązuje się z powierzonych, zleconych i podejmowanych zadań i funkcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację zadań związanych z projektem edukacyjnym.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
  1. A. SKALA I KRYTERIA OCEN
  2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali:

1)                  wzorowe;

2)                  bardzo dobre;

3)                  dobre;

4)                  poprawne;

5)                  nieodpowiednie;

6)                  naganne.

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania należy kierować się następującymi kryteriami:

1)              ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)        wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

b)        wyróżnia się kulturą osobistą oraz godnym i kulturalnym zachowaniem się w szkole i poza nią;

c)        wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

d)        jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków;

e)        systematycznie uczęszcza do szkoły;

f)        nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

g)        dąży do rozwijania własnych zainteresowań;

h)       nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia);

i)         postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

j)         dba o honor i tradycje szkoły;

k)       dba o piękno mowy ojczystej;

l)         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

m)      wnosi znaczący wkład w realizację projektu, pełni funkcje lidera grupy, zgłasza propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów;

2)              ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)        bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków  szkolnych, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

b)        wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły;

c)        godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

d)        bierze udział  w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

e)        jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków;

f)        systematycznie uczęszcza do szkoły;

g)        nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

h)       nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia);

i)         postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

j)         dba o honor i tradycje szkoły;

k)       dba o piękno mowy ojczystej;

l)         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

m)      aktywnie realizuje zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym;

3)              ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)        dobrze wywiązuje się z obowiązków\ szkolnych i jest systematyczny w nauce;

b)        cechuje go dobra kultura osobista wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

c)        bierze udział w pracach na rzecz klas, szkoły i środowiska;

d)        systematycznie uczęszcza do szkoły;

e)        nie spóźnia się na zajęcia;

f)         nie ulega nałogom;

g)        postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

h)        dba o honor i tradycje szkoły;

i)         dba o piękno mowy ojczystej;

j)         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

k)        terminowo realizuje przydzielone zadania w projekcie edukacyjnym;

4)              ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)       stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych;

b)       zdarzają mu się uchybienia w zachowaniu wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

c)       nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;

d)       nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;

e)       nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, nie niszczy imienia szkolnego;

f)        zdarzają mu się nieobecności na lekcjach i spóźnienia;

g)       nie dba o honor i tradycje szkoły;

h)       nie dba o piękno mowy ojczystej;

i)        nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

j)        nieterminowo realizuje zadania w projekcie edukacyjnym.

4 a) Oceny poprawnej zachowania nie  może uzyskać uczeń, który w ciągu półrocza popełnił czyny karalne przewidziane kodeksem karnym.

5)              ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)              nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b)              ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

c)               znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi uczniami;

d)               nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków;

e)               nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;

f)                opuszcza zajęcia lekcyjne, spóźnia się;

g)                wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, konflikty;

h)                ulega nałogom i namawia do tego innych;

i)                  dewastuje mienie szkolne i społeczne;

j)                  nie dba o honor i tradycje szkoły;

k)                 nie dba o piękno mowy ojczystej;

l)                 nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

m)                nie realizuje zadań w projekcie edukacyjnym, dezorganizuje pracę zespołu.

6)              ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)                 nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b)                 ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

c)                 znęca się psychicznie lub  fizycznie  nad innymi uczniami;

d)                 nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków;

e)                 nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;

f)                 opuszcza zajęcia lekcyjne, spóźnia się;

g)                 wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, konflikty;

h)                ulega nałogom i namawia do tego innych;

i)                  dewastuje mienie szkolne i społeczne;

j)                  pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora lub dozorem policyjnym;

k)                nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków  zaradczych;

l)                  nie dba o honor i tradycje szkoły;

m)               nie dba o piękno mowy ojczystej;

n)                nie realizuje zadań w projekcie edukacyjnym, dezorganizuje pracę zespołu;

o)                nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

 1. Ocena zachowania ucznia powinna być jak najbardziej obiektywna. Należy brać pod uwagę wysiłki ucznia do osiągnięcia  poprawy w jego zachowaniu.

B. TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca ustalając ocenę zachowania zobowiązany jest brać pod uwagę uzyskaną przez ucznia punktację.
 3. Ocenę roczną zachowania wychowawca wystawia z ocen za I i II semestr. Promowana jest poprawa zachowania. Szczegółowe zasady wyznaczania oceny zachowania zawiera załącznik nr 1.
 4. Ocena wystawiana jest oceną jawną.
 5. Ocenę „naganną” wychowawca zobowiązany jest umotywować na Radzie Pedagogicznej.

C. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA USTALENIA OCENY ZACHOWANIA

1. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 120 punktów, które otrzymuje uczeń na początku półrocza. Ocena roczna zachowania będzie średnią punktów uzyskanych od 01 września do ustalonego przez dyrektora terminu ustalania ocen rocznych.

2. Od ucznia zależy ocena roczna, ma szansę na podwyższenie oceny nawet w sytuacji kilku tzw. „wpadek”.

3. Umożliwia się ,,naprawienie wpadek”, czyli możliwość zamiany punktów ujemnych poprzez działania na rzecz społeczności szkolnej (np. wolontariat, pomoc w nauce, akcje charytatywne, działania porządkowe). .[W zeszycie uwag zapisujemy anulowano punkty ujemne]. Osobami koordynującymi ten tryb są: wychowawcy i pedagodzy. Dzięki temu regulaminowi uczeń może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, w środowisku, zachowując prawo do błędu

4. Taka procedura nie jest stosowana wobec czynów, dla których karę przewiduje kodeks postępowania karnego.

5. Wzorową ocenę może uzyskać uczeń, któremu w semestrze pozostanie nie więcej niż 10 pkt ujemnych.

6. Bardzo dobrą ocenę może uzyskać uczeń, któremu w semestrze pozostanie nie więcej niż 30 pkt ujemnych.

7. Skala punktowa

 

wzorowe

200 i więcej punktów dodatnich

bardzo dobre

161 – 199 punktów dodatnich

dobre

120 – 160 punktów dodatnich

poprawne

50 – 119 punktów dodatnich

nieodpowiednie

49 –  -50 punktów

naganne

poniżej -50 punktów

 1. 8. Punkty dodatnie:

1)       Udział w olimpiadzie przedmiotowej:

a)           za każdy udział w etapie szkolnym          30 pkt.

b)           za każdy udział w eliminacjach rejonowych        50 pkt.

c)           za każdy udział w eliminacjach wojewódzkich      100 pkt.

d)           laureat eliminacji wojewódzkich ( od 1 do 10 miejsca)   150 pkt.

2)       Udział w konkursach międzyszkolnych (czynny udział)

a)           międzyszkolnych

- I   miejsce       50 pkt.

- II miejsce       40 pkt.

- III miejsce      30 pkt.

- wyróżnienie    20 pkt.

b)           szkolnym

- I   miejsce     40 pkt.

- II miejsce      30pkt.

-.III miejsce    20 pkt.

- wyróżnienie   15 pkt.

3)       Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

a)           za zajęcie 1 - 3 miejsca

- I   etap gminny      20 pkt.

- II  etap powiatowy   30 pkt.

- III etap  wojewódzki    40 pkt.

- IV etap makroregionu  50 pkt.

- V  etap ogólnopolski   60 pkt.

b)           za zajecie od 4 do 10 miejsca w zawodach co najmniej szczebla powiatowego uczeń otrzymuje                                                                                                                  od 5 do 20 pkt.

c)           za zajęcie w zawodach sportowych międzyszkolnych

- I miejsce      20 pkt.

- II miejsce    15 pkt.

- III miejsce    10 pkt.

d)           za zajęcie w zawodach sportowych szkolnych

- I miejsce    15 pkt.

- II miejsce   10 pkt.

- III miejsce    5 pkt.

4)       Każda pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej     od 5 do 20 pkt.

5)       Każda pracę na rzecz klasy   do 15 pkt.

6)       Każda pracę na rzecz szkoły, gminy   od 10 do 30 pkt.

7)       Systematyczna pomoc kolegom w nauce przez cały semestr    od 30 do 50pkt.

Punkty przydziela wychowawca klasy ( raz w ciągu półrocza).

8)       Wzorowe wywiązywanie się z pełnionej funkcji (raz w ciągu półrocza)

a) w klasie do     20 pkt.

b) w szkole do    40 pkt.

9)       Punktualność:

a) 0 spóźnień w miesiącu    20 pkt.

b) wzorowa frekwencja w roku szkolnym (w półroczu)    25 pkt.

10)    Osiąganie wyraźnej poprawy w zachowaniu (do dyspozycji wychowawcy)

 1. raz w danym semestrze      do30 pkt

11)Wykonanie zadania nieujętego w punktacji   od 5 do 30 pkt.

12)    Pochwała dyrektora szkoły      do50 pkt.

4)        Pochwała wychowawcy klasy, jeśli nie było to ujęte

w punktacji  30 pkt.

13)     Każde przyjście w stroju galowym w wyznaczone dni    10pkt.

 1. 9. Punkty ujemne:

1)       Każde jednorazowe przeszkadzanie na lekcji    2-5 pkt.

2)       Każde niewykonanie polecenia nauczyciela

lub innego pracownika szkoły   5 pkt.

3)       Każde aroganckie odezwanie się do nauczyciela

lub innego pracownika szkoły   10-30 pkt.

4)       Każde użycie wulgarnego słownictwa    5-10 pkt.

5)       Każde ubliżanie koledze   5-20 pkt.

6)       Każda bójka     20-50 pkt.

7)       Każde zaczepianie słowne    5- 10 pkt.

8)       Każde samowolne wychodzenie poza teren szkoły   50 pkt.

9)       Każde trwałe niszczenie mienia szkolnego do   do 30 pkt.

oraz zwrot kosztów naprawy.

10)     Każde niszczenie rzeczy innych osób    do 30 pkt.

oraz zwrot kosztów naprawy.

11)     Każda kradzież   50 pkt.

12)     Każde rozprowadzanie narkotyków    100 pkt.

13)     Każde palenie papierosów  30 pkt.

14)     Każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności (ilość godzin lekcyjnych * -10pkt)

15)    Każde opuszczenie pojedynczej lekcji (tzw. ucieczka z lekcji) 20 pkt.

16)    Każde nieuzasadnione spóźnienie       2 pkt.

17)    Nagana wychowawcy   30 pkt.

18)    Nagana dyrektora szkoły    50 pkt.

19)    Każde wyłudzanie pieniędzy     50 pkt.

20)    Każde fałszowanie podpisów i dokumentów    50 pkt.

21)    Każde spożywanie lub wniesienie  alkoholu   50 pkt.

22)    Każde użycie telefonu komórkowego podczas lekcji     10 pkt.

bez zgody nauczyciela

23)    Każde zaśmiecanie otoczenia i obowiązek sprzątnięcia      5 pkt.

24)    Każde nękanie, znęcanie się nad ludźmi (także w sieci)    100 pkt.

25)    Każde nie zmienienie obuwia     10 pkt.

26)    Każde przyjście do szkoły w stroju niezgodnym z regulaminem    10 pkt.

27)    Za każde znęcanie się nad zwierzętami     40 pkt.

28)    Za każde kłamstwo    do 20 pkt.

29) Nie wywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w statucie,

a nieuwzględnionych w skali punktowej    do 30 pkt.

 

10. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim przejawy zachowania ucznia oraz jego wysiłki w pracy nad sobą.

1a) W przypadku popełnienia czynów karalnych przewidzianych w kodeksie postępowania karnego uczeń otrzymuje punkty ujemne według skali punktowej umieszczonej w statucie ( pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 19, pkt 20, pkt 21, pkt 24, pkt 27), w sytuacji gdy popełnił te czyny po raz pierwszy. Każde kolejne wykroczenie powoduje obniżenie oceny zachowania nawet do nagannej.

 1. Należy kierować się zasadą, że wychowawca klasy winien być na bieżąco informowany o wszystkich sprawach związanych z zachowaniem jego uczniów (poprzez odpowiedni wpis w dzienniku lub zeszycie pochwał i uwag ) tak, by mógł podejmować odpowiednie środki wychowawcze we właściwym czasie i dokonać prawidłowej oceny.
 2. Punkty dodatnie i ujemne odnotowuje się w zeszycie uwag.
 3. Punkty ujemne poprzedzamy znakiem „-”.
 4. Wychowawca systematycznie informuje rodziców ucznia o jego zachowaniu, starając się wspólnie z nimi ustalić właściwe kierunki i sposoby oddziaływania wychowawczego. Uczeń powinien być na bieżąco informowany o zapisach uwag w dzienniku, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
 5. Wszystkie uwagi bądź zastrzeżenia co do wpisywanych uwag uczeń powinien kierować do wychowawcy klasy.
 6. 7. Proporcje czynników mających wpływ na ocenę semestralną/ końcoworoczną zachowania zawiera załącznik nr 1.

Rozdział VII

§ 41

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

3)       pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania;

4)       wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych;

5)       pomocy w przypadku trudności w nauce;

6)       dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;

7)       opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przez wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności;

8)       zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

9)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

10)    swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Gimnazjum, także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób;

11)    rozwijania zdolności i talentów;

12)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej -zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;

13)    reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa-zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

14)    wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową, zrzeszanie się organizacjach działających w placówce oświatowej;

15)    korzystania z pomieszczeń i terenu szkoły, bazy, wyposażenia, środków dydaktycznych -tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna;

16)    nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1)       przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum w Górze Kalwarii,

2)       systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i w życiu Gimnazjum;

3)       sumiennie i dokładnie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych (odrabianie prac domowych, przygotowywanie się do zajęć, posiadanie zeszytu przedmiotowego, zabieranie głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela);

4)       uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w sytuacji poważnych problemów w nauce, szczególnie dotyczy to uczniów z opiniami i orzeczeniami o dostosowaniu wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia;

5)       przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do całej społeczności placówki oświatowej, także podczas lekcji i innych zajęć prowadzonych w szkole;

6)       po dzwonku ustawiać się pod klasą oczekując na nauczyciela;

7)       wykonywania zarządzeń Dyrekcji szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia;

8)       terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców bądź opiekunów ucznia;

a)        Rodzic bądź prawny opiekun może usprawiedliwić nieobecność dziecka osobiście lub telefonicznie niezwłocznie po powrocie dziecka do szkoły, nie później niż w ciągu tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych;

9)       dostosowania się do organizacji nauki w szkole, punktualnego stawiania się na lekcjach, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów i innych pracowników szkoły, podporządkowania się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących;

a)        w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od Dyrekcji szkoły, wyłącznie na podstawie pisemnej lub telefonicznej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

10)    troszczenia się o zdrowie własne i kolegów, uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających;

11)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum, uczeń ma obowiązek używania zmiennego obuwia przez cały rok szkolny, bez względu na pogodę;

12)    pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły - szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe i pieniądze;

13)     wyłączenia i schowania telefonu komórkowego w czasie pobytu na terenie szkoły,

14)    przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu odtwarzającego, nagrywającego, np.: mp3, mp4, dyktafony, kamery, z wyjątkiem sytuacji wynikających z procesu dydaktycznego;

15)    przestrzegania zakazu fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku - w tym telefonem komórkowym innych osób, bez ich wiedzy i zgody. Zakaz ten dotyczy wszelkich zajęć mających miejsce w szkole a także podczas wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę;

16)    wiedzy, że w przypadku złamania zakazów, o których mowa w punktach 13,14,15 jest zobowiązany przekazać telefon lub niedozwolony sprzęt do depozytu szkoły a odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

17)    bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń-podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych;

18)    przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu;

19)    przestrzegania zakazu niszczenia mienia szkoły, elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły - za wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie ucznia;

20)    bezwzględnego przestrzegania regulaminu szatni szkolnych - zabrania się uczniom przebywania w szatniach bez uzasadnionego powodu - dłużej, niż tego wymaga zmiana odzieży i obuwia;

21)    przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu. Dopuszczalne są: delikatny makijaż korygujący niedoskonałości skóry, naturalne kolory włosów, krótkie i zadbane paznokcie;

22)    przychodzenia do szkoły w stroju, który nie zagraża jemu samemu ani innym osobom, nie narusza ogólnie przyjętych norm kulturowych. Strój powinien być wygodny i funkcjonalny, nie powinien odsłaniać pleców, dekoltu, brzucha i nie może być zbyt krótki;

23)    planowania projektu edukacyjnego, który zawiera n/w działania:

a)        wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b)        określenie celów projektów edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)        wykonanie zaplanowanych działań;

d)        publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

2a) Uczniom nie wolno:

1)       Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

2)       Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3)       Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4)       Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i gody zainteresowanych;

5)       Zapraszać obcych osób do szkoły;

6)       Nosić na terenie szkoły nakrycia głowy (np. kaptur, czapka, kapelusz itp.);

7)       Zabroniony jest piercing, a kolczyki w uszach dopuszczalne, gdy nie zagrażają bezpieczeństwu;

8)       Mieć na swoim stroju i wyposażeniu szkolnym napisów i wizerunków: zawierających wulgaryzmy, promujących zachowania ryzykowne, zwłaszcza związane z używkami i przemocą, propagujących systemy totalitarne;

9)       Przychodzić do szkoły wcześniej lub pozostawać po lekcjach bez uzgodnienia z nauczycielem, który sprawuje nad nim opiekę.

§ 42

Nagrody i kary

 1. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:

1)       pochwała wychowawcy;

2)       pochwała Dyrektora na apelu szkolnym i zebraniu rodziców;

3)       nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy;

4)       świadectwo promocyjne z wyróżnieniem;

5)       list pochwalny do rodziców;

6)       wyróżnienie przez Dyrektora szkoły nagrodą „Osobowość Gimnazjum” (tylko dla jednego z uczniów klas trzecich za całokształt działań na rzecz szkoły).

 1. Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień Statutu Szkoły uczeń może być ukarany.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)       upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy;

2)       upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym;

3)       zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę;

4)       uczeń nie przestrzegający regulaminu szkoły nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawne.

 1. Uczeń ze względów dyscyplinarnych może zostać przeniesiony do równoległej klasy przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy oraz nauczycieli uczących w tej klasie.
 2. Od nałożonej kary uczniowi bądź jego rodzicom przysługuje odwołanie do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 7 dni, począwszy od dnia nałożenia kary. Odwołanie wymaga formy pisemnej.
 3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary.
 4. Dla zbadania zasadności odwołania Dyrektor powołuje w terminie 3 dni Komisję w składzie:

1)  Dyrektor;

2)  Pedagog szkolny;

3)  Wychowawca klasy, o ile nie był wymierzającym karę;

4)   Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, na wniosek zainteresowanego ucznia.

 1. Komisja, po zapoznaniu się z rodzajem przewinienia, wysłuchuje zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność zastosowanej kary do stopnia winy i postanawia o uchyleniu kary bądź utrzymaniu jej w mocy.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 43

 1. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.

Załącznik nr 1

Proporcje czynników decydujących o ocenie zachowania

Skala punktowa

Frekwencja

 

Opinia nauczycieli ustalona w oparciu o skalę i kryteria ocen        § 37 A statutu

Ocena zaproponowana przez klasę.

Samoocena ucznia

 

50%

 

20%

20%

5%

5%

Loga projektów