Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO w r. szkl. 2020/2021


Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:

 

Zastępca:

 

 Sekretarz:

 

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO 


 

Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze Kalwarii

 1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbędą się    ........... na ........ godzinie lekcyjnej.

2. Każda klasa wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem oraz wysoką kulturą osobistą. Kandydaci powinni cechować się nienaganną opinią wśród kolegów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną zachowania, co wynika z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

3. Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie plakatu w terminie .................

4. Wybory są powszechne ( w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas VIII SP).

5. W skład komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele klas VIII SP, opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

6. Wyniki wyborów będą podane ..............

 

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin ,,Szczęsliwego Numerka"

 1.      ,,Szczęśliwy Numerek" Będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego w obecności jego opiekunów

2.      Od wyniku losowania nie ma odwołania

3.      Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym, wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń

4.      W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko raz

5.      Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go

6.      Uczeń. Którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

     -odpowiedzi ustnej na ocenę

     -z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

         Jeżeli uczeń chce, może skorzystaćz prawa do odpowiedzi,pisania kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

7.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie zwalnia od:

     -pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i   kartkówek

    -wykonania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń  może być oceniony;

    -aktywnego udziału w lekcji(uczeń podlega ocenie);

       Odmowa w pracy podczas zajęć powoduje utratę przywileju   Szęśliwego Numerka(decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

8.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacja półroczną i roczną.

9.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

                                                                  Samorząd Szkolny


 

Loga projektów